menu

Drodzy Goście

Zgodnie z rozporządzeniem z 19 marca 2021 (Dz.U. 2021 poz 512) wraz z poprawkami z 25 marca 2021 (Dz.U.2021 poz 546) do 8 maja 2021r. świadczenie usług hotelarskich możliwe jest wyłącznie dla:

(pkt 1) Nie dotyczy


OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY

(pkt 2) Jestem osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt.

 

CZŁONKÓW ZAŁOGI STATKU POWIETRZNEGO

(pkt 3) Jestem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ LUB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA STATKACH LUB MORSKICH PLATFORMACH WYDOBYWCZYCH I WIERTNICZYCH

(pkt 4) Jestem osobą wykonującą pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY

(pkt 5) Jestem kierowcą wykonującym transport drogowy i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

CZŁONKÓW OBSADY POCIĄGU

(pkt 6) Jestem członkiem obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

PRACOWNIKÓW ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

(pkt 7) Jestem pracownikiem zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

(pkt 8) Jestem osobą wykonującą czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ, SUROWCE ENERGETYCZNE I PALIWA

(pkt 9) Jestem pracownikiem podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

 PACJENTÓW I ICH OPIEKUNÓW

(pkt 10) Jestem pacjentem, lub opiekunem pacjenta i nocuję w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej  i przedstawiam skierowanie na leczenie albo inny dokument potwierdzający, że ma mi zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt.

 

FUNKCJONARIUSZY ALBO ŻOŁNIERZY

(pkt 11) Jestem funkcjonariuszem albo żołnierzem: (zakreślić właściwe) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei i mój pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową.

 

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM LUB REALIZACJĄ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU 

(pkt 2) Jestem osobą wykonującą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I CZŁONKÓW SZTABU SZKOLENIOWEGO

(pkt 13) Jestem (zakreślić właściwe) zawodnikiem/ trenerem /członkiem sztabu szkoleniowego, korzystającym z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego i przedstawiam dokument:


 • wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie, lub
 • wystawiony przez podmiot opłacający stypendium sportowe, lub
 • wystawiony przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub
 • wystawiony przez polski związek sportowy, lub
 • wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.


OSÓB ZDAJĄCYCH ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE LUB EGZAMINU ZAWODOWEGO

(pkt 14) Jestem (zakreślić właściwe) zdającym/ osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; Jako dowód przedstawiam dokument wystawiony przez:


 • dyrektora szkoły, lub
 • placówki oświatowe, lub
 • pracodawcę, lub
 • okręgową komisję egzaminacyjną, lub
 • Centralną Komisję Egzaminacyjną.


PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH, OBROŃCÓW I PEŁNOMOCNIKÓW STRON, STRON POSTĘPOWANIA KARNEGO, CYWILNEGO I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO, ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH, ŚWIADKÓW, BIEGŁYCH ORAZ TŁUMACZY SĄDOWYCH

(pkt 15) Jestem (zakreślić właściwepełnomocnikiem procesowym, obrońcą, pełnomocnikiem stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawicielem ustawowym, świadkiem biegłym, tłumaczem sądowym i nocuję w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy lub w dniu poprzedzającym. Na dowód:


 • okazuję zawiadomienie lub
 • okazuję dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub
 • udostępniam akta sprawy


CZŁONKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH I PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, A TAKŻE INNYCH OSÓB BĘDĄCYCH POSIADACZAMI PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO

(pkt 16) Jestem (zakreślić właściwe) członkiem misji dyplomatycznej/ urzędów konsularnych/ przedstawicielem organizacji międzynarodowych/ członkiem rodziny w/w, posiadaczem paszportu dyplomatycznego i nocuję w związku z wykonywaniem przez oficjalnych funkcji. Na dowód okazuję dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.

 

OSÓB REALIZUJĄCYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROJEKTY INWESTYCYJNE, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R.

(pkt 17) Jestem pracownikiem przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422) i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

jestem pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

ŻOŁNIERZY WOJSK SOJUSZNICZYCH, PRZEBYWAJĄCYCH CZASOWO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

(pkt 18) Jestem żołnierzem wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową.

 

PRACOWNIKÓW CYWILNYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ STRAŻY OCHRONY KOLEI

(pkt 19) Jestem pracownikiem cywilnym (zakreślić właściweSił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego, oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DOMU POSELSKIEGO

(pkt 20) dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) Do celów rezerwacji przedstawiam legitymację poselską.

 

OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEGLĄDU, KONSERWACJI LUB NAPRAWY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ LUB INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

(pkt 21) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; i przedstawiam:


 • dokument wystawiony przez pracodawcę,
 • umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę,
 • dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt

 

PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH LOTNISKA ORAZ RUCH LOTNICZY, W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZAWODOWYCH

(pkt 22) Jestem pracownikiem obsługującym lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych i przedstawiam:


 • dokument wystawiony przez pracodawcę,
 • umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę,
 • dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt

 

OSÓB BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANYCH W PRZYGOTOWANIE TREŚCI WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI ORAZ NADAWCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ

(pkt 23) Jestem osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców; i przedstawiam dokument wystawiony przez:


 • pracodawcę, lub
 • umowę z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub
 • nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę.


CUDZOZIEMCÓW NIEMOGĄCYCH KONTYNUOWAĆ PODRÓŻY DO MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB POBYTU

(pkt 24) Jestem cudzoziemcem niemogącym kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu i przedstawiam oświadczenie.

I declare that I am a foreigner and at the moment I cannot continue my journey to mu place of permanent residence. As a result, I am forced to use accommodation.

Uwaga: cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu! Polak, który mieszka na stałe za granicą nie może skorzystać z tego wyjątku.

 

PASAŻERÓW CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

(pkt 25) Jestem pasażerem cywilnego statku powietrznego i jako pasażerowi przysługuje mi prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10). Na dowód okazuję dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze.

 

KONTROLERÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

(pkt 26) Jestem kontrolerem NIK i mój pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową.

 

PRACOWNIKÓW EUROPEJSKIEJ AGENCJI STRAŻY GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ (FRONTEX)

(pkt 27) Jestem pracownikiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

 

UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE NA APLIKACJĘ SĘDZIOWSKĄ I APLIKACJĘ PROKURATORSKĄ

(pkt28) Jestem:

uczestnikiem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,

zdającym egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski

osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów

i przedstawiam w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEGLĄDU, KONSERWACJI LUB NAPRAWY MASZYN I URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

(pkt 29) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami i przedstawiam dokument:


 • wystawiony przez pracodawcę lub
 • umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub
 • dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt.

 

SĘDZIÓW SPORTOWYCH

(pkt 30) Jestem:

sędzią sportowym, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego

osobą przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391); i przedstawiam dokument wystawiony przez 


 • podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub
 • inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo 
 • polski związek sportowy, albo 
 • dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

 

DZIENNIKARZY

(pkt 31) Jestem dziennikarzem, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza i przedstawiam legitymację prasową.

 

DLA CZŁONKÓW KOMISJI I ZESPOŁÓW WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH EGZAMINÓW ADWOKACKIEGO, A TAKŻE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRZYGOTOWANIU I ORGANIZACJI TYCH EGZAMINÓW

(pkt 32) Jestem członkiem komisji, lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów i przedstawiam dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów.

 

CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ EGZAMINY 

(pkt 33) Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.

 

CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW MORSKICH, PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH ORAZ PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH

(pkt 34) Jestem członkiem

Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów. I przedstawiam legitymację służbową.

 

UCZESTNIKÓW I OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ORGANIZACJĘ LUB OBSŁUGĘ DELEGACJI PAŃSTWOWYCH LUB OFICJALNYCH WIZYT DELEGACJI ZAGRANICZNYCH

(pkt 35) Jestem uczestnikiem lub osobą zaangażowaną w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt. Przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego.

 

APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

(pkt 36) Jestem aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, lub inną osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

ZDAJĄCYCH ORAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU KOŃCOWEGO NA INSPEKTORA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

(pkt 37) Jestem zdającym, lub uczestniczę w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

DLA PRACOWNIKÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

(pkt 38) Jestem pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub okręgowej komisji egzaminacyjnej i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

ZDAJĄCYCH ORAZ PRZEPROWADZAJĄCYCH PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

(pkt 39) Jestem zdającym / przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm.) I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

 

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

(pkt 40) Jestem osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

(pkt 41) Jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

CZŁONKÓW EKIPY FILMOWEJ

(pkt 42) Jestem członkiem ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym. I przedstawiam dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez:


 • producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub
 • producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. Poz.198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego

 

OSÓB ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE I ZAPEWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ LUB ORGANIZACJĘ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZEZ TE OSOBY

(pkt 43a) Jestem osobą o której mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637) i nocuję w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania. 

(pkt 43b) Jestem osobą zapewniającą obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit.a, i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmuję poza miejscem swojego zamieszkania. I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego

 

DLA ZDAJĄCYCH, ICH OPIEKUNÓW ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

(pkt 44) Jestem 

Zdającym

opiekunem zdającego

osobą uczestniczącą 

w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności. I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej.

 

PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO–PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 

(pkt 45) (od 27 marca 2021) Jestem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej. I przedstawiam legitymację służbową albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.


Do zameldowania w hotelu są oświadczenia które można pobrać poniżej

wersja do pobrania

Kto może nocować

Tylko osoby które spełnią obydwa warunki:


 • odnajdą się na powyższej liście wyjątków 
 • mają podpisane oświadczenie lub dokument który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnego z treścią rozporządzenia.
Hotel Śląsk/
Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60 (boczna Grabiszyńskiej)
53-434 Wrocław | Fabryczna

Dane firmowe

Hotel Śląsk Sp. z o.o.
Nr konta: DB PBC S.A.
41 1910 1048 2401 0304 0823 0001
SWIFT: DEUTPLPX
NIP: 894-299-67-88

Gwarancja satysfakcji

Nieustająco dbamy o zadowolenie naszych Gości.

83%
Celująca
4101 oceny w 13 portalach

Kontakt

Hotel Śląsk

ul. Oporowska 60 (boczna Grabiszyńskiej)
53-434 Wrocław | Fabryczna

Dołącz do nas